לחצו למכרזים לעסקים

תקנון

 

תנאי שימוש

התנאים המפורטים במסמך זה, מטרתם לתאר את תנאי השימוש בשירותים הניתנים באתר "טאבו go" (להלן: "האתר") המופעל על ידי חברת גובו מערכות מידע מקוון בע"מ (להלן: "המפעילה"), הפועלת בתחום מערכות המידע ואיסוף וניתוח מקורות מידע באמצעות רשת האינטרנט מאז שנת 2009.

 תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין כל אדם הנכנס לאתר, לרבות משתמשים רשומים ומשתמשים שאינם רשומים (להלן: "משתמש"), לבין המפעילה, בכל הקשור לשירותים המוצעים באתר, המידע, והתכנים המופיעים בו (להלן: "השירות") בין אם מדובר, בשירות שניתן בתשלום ובין אם לאו.

ידוע לך כי, בעצם כניסתך לאתר ושימושך בשירות, הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים במסמך כאן.

 

השירותים הניתנים באתר

האתר הינו ממשק המחבר בין המשתמש לשירותים הניתנים על ידי משרד המשפטים וזאת באופן יעיל, אמין, ידידותי ונוח למשתמש.

באמצעות האתר ניתן לצפות ולקבל מידע משלושה גופים ממשלתיים - רשם המקרקעין (הפקת נסחי רישום), רשם החברות (הפקת נסחי חברה) ורשם המשכונות (הפקת דו"ח עיון) (להלן: "ספקי התוכן") לצורך בירור ואימות פרטים טכניים ומשפטיים בנושא המבוקש.

ידוע לך, כי המידע המוצג באתר והשירותים הניתנים באתר אינם תחליף לייעוץ מקצועי ובכלל זה משפטי ואין להסתמך על המידע באתר מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם כל תחילת פעולה ו/או קבלת החלטה.

כמו כן, ידוע לך כי המידע המוצג באתר הינו כפי שהוא מצוי במרשמי משרד המשפטים ובכל טענה בנוגע לנכונות ו/או שגיאות ו/או ליקויים במרשם שסופק לך באמצעות האתר, עליך לפנות לבירורים מול הרשות הרלוונטית.

  

זכויות יוצרים

ידוע לך כי, התכנים והשירותים הניתנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים ומשכך הנך מתחייב לפעול בעניין זה בהתאם לכל דין.

 

שחרור

הנך מתחייב בזאת שלא לפנות אל המפעילה, בעלי המניות ו/או נושאי משרה ו/או  דירקטורים ו/או עובדים ו/או סוכנים ו/או חברות בנות ו/או מסונפות ו/או יורשים ו/או מי מטעמה בטענות, תביעות, דרישות, פסקי דין, ונזקים מכל סוג שהוא, בין אם הם ידועים ובלתי ידועים, חשודים ובלתי צפויים, הנובעים מהשימוש שתעשה באתר או בשירות, במישרין ו/או בעקיפין. כמו כן, אין ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילה בסוגיה זו.


הסרת אחריות

התכנים המופיעים באתר והמידע, אינם מהווים כל עצה, המלצה, ייעוץ או חוות דעת מקצועית בתחום הרלוונטי. ידוע לך, כי כל שימוש שתבחר לעשות כתוצאה מהשימוש באתר ו/או על סמך המידע המסופק בו על-ידי ספקי התוכן הינו, על אחריותך בלבד.

המפעילה עושה מאמצים על מנת לספק את המידע באתר בדומה למידע המופיע אצל ספקי התוכן, אך ייתכן שבאתר יופיע מידע חלקי ו/או מידע לא מעודכן ו/או ייתכנו חוסרים ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים במידע המפורסם באתר.

לאור האמור לעיל, המפעילה אינה אחראית במפורש או מכללא לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף ו/או עלול להיגרם משימוש באתר ו/או במידע המופיע בו ו/או מקבלת השירותים. כמו כן, המפעילה אינה אחראית בצורה כלשהי, לפגמים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע באתר מכל סיבה שהיא, לרבות פגם או תקלה בתוכנה של המפעילה או באתר או בגישה לאתר ו/או זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו.

 

תיקון חד צדדי של תנאי השימוש

ידוע לך כי, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לתקן את תנאי השימוש באתר ובשירות בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי או תיקון ייכנס לתוקף באופן מידי עם פרסום השינוי/התיקון באתר ויחול על האתר והשירות ועל כל הפעולות או המחדלים שיתרחשו לאחר כניסתו של השינוי/התיקון לתוקף.

הנך מוותר בזאת, על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי או תיקון כנ"ל.

ידוע לך כי, המשך שימושך בשירות לאחר פרסום השינויים או התיקונים מביע את הסכמתך לשינוים או תיקונים אלה ולכן, עליך להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש על מנת להבין ולהכיר את תנאי השימוש החלים עליך.

שאלות הבהרה בקשר לשימוש באתר או בשירות, ניתן להפנות ל - 073-2050758

 

סמכות שיפוט

סמכות השיפוטי הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בבאר-שבע.

 

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. 

 

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי השימוש המפורטים לעיל וכי השימוש באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.

במידה והנך משתמש עסקי הרשם כאן

דלג על שלב זה